Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw upadłościowych.

Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie niewypłacalnego. Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, umorzenie długu. Na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tego postępowania.

W pierwszej kolejności należy w sposób właściwy skonstruować wniosek o ogłoszenie bankructwa.

Dobrze udokumentowany wniosek pozwoli, jak najszybciej ogłosić upadłość. Na wstępie wniosek jest weryfikowany przez sąd, który może go odrzucić, wezwać dłużnika na przesłuchanie lub ogłosić właściwe postępowanie upadłościowe prowadzące do oddłużenia.

Jeśli sąd wydał decyzję pozytywną dla dłużnika, następuje sporządzenie listy wierzytelności oraz likwidacja jego majątku. Cały proces upadłościowy dobiega końca wraz z postanowieniem sądu o stwierdzeniu wykonania planu bądź umorzenia wierzytelności, a z tym momentem upadły zostaje oddłużony.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i jednocześnie taką wiadomość podaje do publicznej wiadomości. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku sądu, zamieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd dostarcza powiadomienie syndykowi, upadłemu. O zaistniałym fakcie powiadomiona zostaje także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).