Czy można uniknąć kary pozbawienia wolności?

TAK. Nadzieję daje nam instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Do kiedy taki wniosek można złożyć?

Do chwili rozpoczęcia odbywania kary, zatem gdy skazany nie został jeszcze osadzony w Zakładzie Karnym.

Ważnym jest jednak, by gdy otrzymałeś już wezwanie do stawienia się z Zakładzie Karnym nie ZWLEKAĆ, koniecznym jest – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Możesz bowiem przy pierwszej kontroli policyjnej zostać doprowadzony do więzienia.

Kiedy możliwe jest odroczenie kary?

Art. 150 kkw wskazuje, na odroczenie z powodu choroby tj.:
§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Zaznaczyć należy, iż są to przesłanki obligatoryjne.

Natomiast art. art. 151 wskazuje na fakultatywne przesłanki odroczenia kary:
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
§ 2. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Zaznaczenia wymaga, iż odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Tak więc przy odpowiednio zastosowanych środkach karnych można karę odroczyć, ale także nie odbyć jej w ogóle.